แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น แจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล, ขอตรวจสอบข้อมูลสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและขอลบสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน, การระงับการใช้ข้อมูล เป็นต้น