Register

ลงทะเบียนสมาชิก

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณาเลือกประเภทการสมัครสมาชิกที่ท่านต้องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (คู่มือการสมัครสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ... คลิก หรือ คู่มือการสมัครสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ... คลิก)

สมาชิกชาวไทย

บุคคล (ไทย)
บุคคลทั่วไป/ประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทะเบียนสมาชิก
นิติบุคคล (ไทย)
นิติบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนสมาชิก

Foreign Member

Foreigner
Foreigner Person
Foreign Juristic Person
Foreign Juristic Person